محاسبه ی عبارت توان دار

حجم فایل : 528.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
بنام خدا محاسبه ی عبارت توان دار
و ساده کردن عبارت های
توان دار
حجم مکعبی به ضلع a و حجم استوانه ای به شعاع قاعده ی r و ارتفاع h را به صورت عدد تواندار بنویسید. سوال توان دو هر عدد را مجذور آن عدد گوییم.
توان سه هر عدد را مکعب آن عدد گوییم. نکته مجذور عدد و مکعب عدد را به دست آورید. سوال با ترتیب انجام عملیات در دوره ی دبستان آشنا شده ایم. اکنون با آموختن توان، آن را به شکل زیر تغییر می دهیم :
1) پرانتز
2) توان
3) ضرب و تقسیم
4) جمع و تفریق حاصل عبارات زیر را به دست آورید : مثال حاصل عبارت زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید : مثال حاصل عبارت زیر را به دست آورید. ساده کردن عبارت های توان دار در ضرب عبارت های توان دار اگر پایه ها مساوی و توان ها نامساوی باشند، یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را با هم جمع می کنیم. حالت اول هر عدد توان دار را می توان به صورت حاصل ضرب دو یا چند عدد توان دار نوشت : نکته اگر باشد، حاصل را به دست آورید. سوال حاصل عبارت زیر را به دست آورید. سوال در ضرب عددهای توان دار اگر توان ها مساوی و پایه ها نامساوی باشند، پایه ها را در هم ضرب کرده و یکی از توان ها را می نویسیم. حالت دوم به کمک حالت دوم می توان عددهای توان دار را به صورت ضرب دو عدد توان دار نوشت : در ضرب عبارت های توان دار اگر هم پایه ها و هم توان ها مساوی باشند، می توان از حالت های اول و دوم استفاده کرد. حالت سوم اگر عدد توان داری به توان برسد، پایه را نوشته و توان ها را در هم ضرب می کنیم. نکته دقت کنید که : تذکر به کمک نکته ی بالا نیز می توان عبارت های توان دار را به شکل های دیگری نوشت. اگر در ضرب عبارت های توان دار پایه ها و توان ها مساوی نباشند، مراحل زیر را طی می کنیم.
الف) ابتدا پایه ها را به عوامل اول تجزیه می کنیم. ممکن است پایه ها یکسان شوند. حالت چهارم ب) اگر با تجزیه به عوامل اول پایه ها یکسان نشد، ب.م.م توان ها را محاسبه می کنیم و به طریق زیر عمل می کنیم: ج) اگر به کمک تجزیه پایه ها ب.م.م توان ها، پایه ها و توان ها یکسان نشوند، اعداد را به توان رسانده و در هم ضرب می کنیم. برای جمع و تفریق اعداد توان دار قانون خاصی وجود ندارد. مگر آن که اعداد توان داری که با هم جمع یا تفریق می شوند، همگی یکسان باشند و تعداد آن ها برابر پایه عدد توان دار باشد. جمع و تفریق اعداد توان دار پایان...